Ogólne Warunki Umowy

Na tej stronie spisaliśmy zasady współpracy z nami tzw. OWU, zapoznaj się z nimi uważnie.

Ogólne Warunki Umowy (OWU) obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Umowy (OWU) w zakresie usług świadczonych przez Tech-Legal Przemysław Caputa, NIP 9372716188 w ramach współpracy z przedsiębiorcami.

§ 1

[Definicje]

Użyte w niniejszym OWU pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Tech-Legal – Tech-Legal Przemysław Caputa, NIP 9372716188.
 2. Klient – podmiot zlecający Tech-Legal świadczenie usług.
 3. Kwota netto – kwota bez należnego podatku od towarów i usług (VAT).
 4. EOG – Europejska Wspólnota Gospodarcza.
 5. UE – Unia Europejska.
 6. Strony – Tech-Legal oraz Klient.
 7. Split payment – mechanizm podzielonej płatności, polegający na przesłaniu kwoty netto oraz należnego podatku od towarów i usług na osobne rachunki.
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych za wolne od pracy przez odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

§ 2

[Zakres]

Niniejsze OWU mają zastosowanie do całej współpracy pomiędzy Tech-Legal a Klientem. W wypadku konfliktu pomiędzy ustaleniami Stron a treścią OWU zastosowanie mają uzgodnienia zawarte przez Strony w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.

§ 3

[Charakter usług]

 1. Tech-Legal świadczy Klientowi usługi z zakresu doradztwa prawnego lub IT, w ramach umowy starannego działania, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem zespołu.
 2. Zakres porady prawnej odnosi się do wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego, Unijnego oraz krajowego prawa polskiego. Tech-Legal nie świadczy doradztwa z zakresu prawa innych państw lub z zakresu innych organizacji międzynarodowych.
 3. Tech-Legal ma prawo do odmowy świadczenia usługi na rzecz Klienta.

§ 4

[Obowiązki Klienta]

Klient jest zobowiązany do szczerego i kompletnego przekazania informacji, dokumentów, umów, maili, smsów i innych treści odnoszących się do zleconej usługi.

§ 5

[Ograniczenie odpowiedzialności]

 1. Tech-Legal nie ponosi odpowiedzialności za skutki świadczenia usług opracowanej dokumentacji, umów, regulaminów, polityk, instrukcji, opinii prawnych itp. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z nieprzekazania przez Klienta informacji, o których mowa w §2 lub braków w tychże.
 2. Klient zwalnia Tech-Legal z odpowiedzialności za skutki świadczenia usług sumarycznie przekraczające 60% wartości wypłaconego wynagrodzenia netto w trakcie trwania całej współpracy.
 3. Jeśli kwota, o której mowa w ust. 2 przekracza 5 000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) Klient zwalnia Tech-Legal w całości z odpowiedzialności przekraczającej sumarycznie tę kwotę.

 

 

§ 6

[Wynagrodzenie]

 1. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem osobno do każdej zleconej usługi.
 2. Klient jest zobowiązany do przelania wynagrodzenia, powiększonego o należny podatek od towarów i usług, w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez Tech-Legal zamówionego rezultatu świadczenia usług. Przelew odbywa się na wskazany przez Tech-Legal rachunek bankowy.
 3. W przypadku gdy Klient korzysta z usług Tech-Legal wielokrotnie lub z usług złożonych, termin jest liczony od wykonania każdej zamówionej usługi chyba, że Strony umówią się inaczej.
 4. Klient zobowiązuje się do nieprzelewania wynagrodzenia w drodze split payment. Strony przyjmują, że skorzystanie przez Klienta z split payment nie stanowi przelania należnego wynagrodzenia.
 5. Tech-Legal może uzależnić rozpoczęcie świadczenia usług od wpłaty zadatku na wskazany rachunek bankowy.

 

§ 7

[Sposób komunikacji Stron]

 1. Strony przyjmują, że wiążące są dla nich ustalenia uzgodnione w drodze pisemnej lub mailowej. W drodze wyjątku Klient może uzgodnić ustalenia z Tech-Legal w drodze SMS, pod rygorem podania w drodze mailowej lub pisemnej uprawnionego do takich uzgodnień numeru telefonu.
 2. Zmiana adres mailowego do kontaktu danej Strony jest wiążąca wyłącznie w przypadku wcześniejszego poinformowania drugiej Strony w formie mailowej.

§ 8

[Zmiana OWU]

 1. Tech-Legal przysługuje prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWU.
 2. Zmiana nastąpi w drodze mailowej, poprzez przesłanie Klientowi nowej wersji.
 3. Zmiana OWU wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia przesłania Klientowi. Klientowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, w przypadku skorzystania z tego prawa Tech-Legal wykona zamówione uprzednio usługi na rzecz Klienta i nie realizuje usług zamówionych po przesłaniu zmienionych OWU.

§ 9

[Wymagania techniczne]

Do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest dostęp do sieci Internet, w tym posiadanie adresu poczty elektronicznej. Może być również potrzebne konto w usłudze zewnętrznego usługodawcy w przypadku, gdy Klient wyrazi życzenie komunikacji za pośrednictwem usługi świadczonej przez inny podmiot niż Tech-Legal.

 

 10

[Poufność]

 1. Strony zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania do celów innych niż współpraca w ramach określonych OWU informacji pozyskanych w toku współpracy.
 2. Informacje Poufne stanowią wszelkie informacje przekazane jednej Stronie przez drugą Stronę i wyraźnie oznaczone jako objęte poufnością.
 3. Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji niezależnie od formy ich pozyskania, w szczególności w formie, ustnej, pisemnej, elektronicznej, SMS-em, MMS-em, graficznej i innej.
 4. Strony przyjmują, że informacje poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Za informacje poufne Strony nie uznają:
 1. faktu współpracy,
 2. celowo upublicznione przez którąkolwiek ze Stron,
 3. powszechnie dostępne lub jawne np. dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach,
 4. treści niniejszych OWU.

 

11

[Spory]

Spory wynikłe na gruncie współpracy pomiędzy Stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Tech-Legal.

telefon

Coś jest nie jasne?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Subscribe to our newsletter